Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl

 

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym Sklepbastiata.pl, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym Sklepbastiata.pl plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl jest Fundacja Wydawnicza Imienia Fryderyka Bastiata z siedzibą pod adresem ul. Nowy Świat 33 /13, 00-029 Warszawa, NIP 5252913300, REGON 52239656000000, adres poczty elektronicznej: zarzad@bastiat.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl i Sprzedawcą.

 

 1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl, w tym dokonywanie zakupów, jak i związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji w których podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. Niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia danej umowy.

 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 1. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie Internetowym Sklepbastiata.pl, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takich jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług finansowych, dostawcy usług prawnych, którym administrator powierzył przetwarzanie danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub zawarciem umowy sprzedaży albo do czasu upływu terminu przechowywania danych określonego w obowiązujących przepisach prawa – w zależności od tego co nastąpi później. W każdym przypadku dane osobowe przestaną być przetwarzane jeżeli odpadnie podstawa prawna ich przetwarzania.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 

 1. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci innego urządzenia elektronicznego – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep Internetowy Sklepbastiata.pl).

 

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl w następujących celach:

1) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym Sklepbastiata.pl i pokazywania, że są zalogowani;
2) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl;
4) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl;
5) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego Sklepbastiata.pl;

 

 1. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl