Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Sklep Bastiata

 


§ 1

Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy Sklep Bastiata, dostępny pod adresem internetowym
www.sklepbastiata.pl, prowadzony jest przez Fundację Wydawniczą imienia Fryderyka
Bastiata z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000978258, NIP 5252913300.., REGON 52239656000000


2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2

Definicje


1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Sprzedawca - Fundacja Wydawnicza imienia Fryderyka Bastiata z siedzibą w Warszawie
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Warszawy-Śródmieście, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000978258,
NIP 5252913300.., REGON 52239656000000


3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.sklepbastiata.pl


6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu


8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.


9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.


11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.


12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też
- stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§ 3

Kontakt ze Sklepem


1. Adres Sprzedawcy: 00-140 Warszawa, Aleja Solidarności 117/211


2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@liberalizm.net


3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym
paragrafie.


§ 4

Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:


1.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
Microsoft Edge


2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),


3. włączona obsługa plików cookies


§5

Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo
po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie
niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.


3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT).


§ 6

Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);


2. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;


3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy, Zamówienia
oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
Zamówienia,


4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”


5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.


§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy i płatności zamówionego
Produktu:
Przesyłka kurierska
Przesyłka do paczkomatu
Płatności elektroniczne


Płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
Płatności BLIK


2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą,
sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.


2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności BLIK, płatności elektronicznych albo
płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.


4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie
(z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez
Klienta podczas składania Zamówienia.


5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.


6.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą,
czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego
lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


§ 9

Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.


3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,
partii lub części.


4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy.


5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.


6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez
złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3.


§ 10

Skutki odstąpienia od umowy


1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się
za niezawartą.


2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.


3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się
wiązało dla żadnej ze stron z żadnymi kosztami.


4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.


6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w
zwykłym trybie odesłany pocztą.


7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać
odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu
Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.


§ 10

Wyjątki w odstąpieniu od umowy


1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:


01. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb,


02. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,


03. W które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia,


04. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,


05. W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy,


06. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,


07. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,


08. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu,


09. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,


10. O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę
o utracie prawa odstąpienia od Umowy,


§ 11

Reklamacja i gwarancja


1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu
szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.


2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.


3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, strony wyłączają
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie
adresy Sprzedawcy.


5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
uzasadnione.


6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu.


7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.


§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.


4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.


5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).


§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.


2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na
to zgodę - także w celu marketingowym.


3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:


4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką do paczkomatu lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora.


5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych, BLIK lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.


6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 14
Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.


4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl